Leerlingenzorg
Aan onze school is een Intern Begeleider, Tryntsje Geertsma ,verbonden.

Zij coördineert het proces van toetsen, leerlingvolsysteem en handelingsplannen.


Het komend cursusjaar willen we de zorg verder intensiveren en doorvoeren:

- coaching van de leerkrachten voor zorg binnen de groep.
- optimalitiseren van de zorgmap.
- uitbreiding van de methode overstijgende toetsen.


Passend Onderwijs.

Passend Onderwijs is de ontwikkeling, die het voor elke leerling mogelijk gaat maken optimaal gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen en alle ondersteuning,die daarbij geboden kan worden.

Dat zal gerealiseerd moeten worden door de school op basis van een zorgplicht bepaling.
Met die zorgplicht krijgt elk bestuur de opdracht om voor elke aangemelde of toegelaten leerling een passend onderwijsaanbod te bieden binnen het samenwerkingsgebied.
Voor meer informatie over de zorg kunt u contact opnemen met school.