Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak om op beleidsniveau het reilen en zeilen op De Sprankel te bespreken en daarover gevraagd en ongevraagd advies te geven. Het gaat hierbij niet zozeer om de praktische zaken, zoals het vervangen van een kapot digibord, of keuze voor lespakketten, maar om het meedenken en meekijken met zaken als schoolgidsen, formatieplannen, begrotingen en financiële verslagen.

De MR wordt ook vertegenwoordigd in de zogeheten GMR. Dit is ook een medezeggenschapsraad, maar dan van de bovenschoolse vereniging. Binnen de GMR worden niet zozeer schoolspecifieke zaken besproken, maar juist de zaken die voor de hele vereniging spelen.

De MR bestaat uit vier ouders (de oudergeleding) en vier leerkrachten (de personeelsgeleding). Hoewel directeuren geen onderdeel zijn van een MR, beginnen we de vergadering wel altijd met onze directrice Dineke Homan. Op deze manier kunnen we eerst door haar geïnformeerd worden over lopende zaken, en kunnen wij haar vragen stellen over de beleidsdocumenten die voor ons liggen, of over beleidsvragen, zoals de haalbaarheid van een continurooster.

We zitten als ouders, leerkrachten en directrice met regelmaat bij elkaar en dat geeft de ruimte om ook meer in algemene zin te bespreken hoe het met De Sprankel gaat, zowel qua kwaliteit van het onderwijs, als qua schoolplezier voor de kinderen en werkplezier van de medewerkers. Op deze manier kunnen wij als MR de zorgen en de mooie dingen die we vanuit de achterban (ouders en leerkrachten) horen, een plek geven in de organisatie.

Omdat de MR meer op beleidsniveau functioneert dan op de praktische zaken, zijn wij niet altijd zichtbaar. We hebben daarom op de website van De Sprankel deze pagina gemaakt van de MR. Hier kunt u ook onze jaarverslagen vinden en onze contactgegevens.

Heeft u beleidsvragen voor de MR, neem dan gerust contact op.

De oudergeleding bestaat uit:
  • Gerry Grupstra (secretaris)
  • Jaap C. Overeem
  • Karlo Theuns
  • Taco Jan Osinga (voorzitter)

De personeelsgeleding bestaat uit:
  • Tea van der Laan
  • Aizo Elgersma
  • Froukje Fink

Aizo Elgersma en Taco Jan Osinga zitten vanuit de MR in de GMR.

Heeft u vragen over de MR of over beleidszaken op school, dan kunt u e-mailen met Protected email address.

De agenda, jaarverslagen en de verslagen van vergaderingen zijn openbaar. Ze zijn te vinden via onderstaande link.