Onderwijsconcept
onderwijsconcept
De Sprankel heeft een duidelijk levensbeschouwelijke identiteit

Op onze school houdt dit in:

We leven en werken vanuit ons geloof in God.
We laten ons inspireren door de Bijbel.
In de dagelijkse lessen godsdienstige vorming nemen Bijbelverhalen en liederen een belangrijke plaats in.
Met die verhalen willen wij de kinderen helpen om op perspectiefvolle wijze naar zichzelf en naar anderen, naar God en de wereld te kijken.
We geven dat concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar


De Sprankel heeft een duidelijk onderwijskundige identiteit.


Op onze school houdt dit in dat:

Er een bijdrage geleverd wordt aan de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen.
Daarbijrecht gedaan wordt aan de eigen mogelijkheid van elke leerling.
De zelfstandigheid van de leerling wordt bevorderd.
De onderlinge samenwerking tussen leerlingen wordt gestimuleerd.
Er wordt een beroep gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen.


De Sprankel is ook een school met een bepaalde opvoedkundige identiteit.

Dat houdt in dat op onze school:

Aandacht wordt geschonken aan een emotioneel veilig klimaat voor kinderen.
Regels worden gehanteerd waarop leraren en leerlingen elkaar kunnen aanspreken.
Kinderen leren zich maatschappelijk te ontwikkelen.
Respect bestaat voor elkaars zijn, kennen en kunnen.

De Sprankel is een school waar wordt gestreefd naar kwaliteit

Dat houdt in dat op onze school:

Er lesmethoden worden gebruikt, die aan de gestelde eisen voldoen.
Hulpmiddelen als een computer en naslagmateriaal worden gebruikt.
Hoge eisen worden gesteld aan de zorg voor leerlingen.
Indien nodig deskundigheid buiten de school beschikbaar is.


De Sprankel is een school waar de zorg voor leerlingen belangrijk is.

Dat houdt in dat op onze school:


Aandacht is voor de individuele mogelijkheden van een leerling.
De vorderingen van leerlingen systematisch worden bijgehouden.
De vorderingen van leerlingen regelmatig worden geëvalueerd.
Indien wenselijk, aparte leerlijnen voor leerlingen worden uitgezet.
Geregeld overleg met de ouders over hun kind plaatsvindt.