Groepen 1 tot en met 4
SCHOOLJAAR 2018-2019


Groep 1A
Juf Amarens Dijkstra en juf Renske Hiddink

Groep 1B
Juf Josette Dijkstra en juf Jana Bosma

Groep 1-2
Juf Renske de Boer en juf Amanda Binnema

Groep 2
Juf Jitske Kalsbeek

Groep 3
Juf Renske Hiddink en juf Iris Herrema

Groep 3-4
Juf Marjan Dotinga

Groep 4
Juf Froukje Fink en Juf Eline Jansma